AWS EN
ER70S-A1 G2Mo
ER80S-D2 G4Mo
ER80S-G(B2) CrMo1 Si
ER90S-G(B3) CrMo2 Si
ER80S-B6 CrMo5 Si
ER80S-B8 CrMo9 Si
ER90S-B9 CrMo9 1