ARCIMPEX s.r.o. je obchodně výrobní společnost, zabývající se prodejem hutního materiálu, svařovacích přídavných materiálů, výkupem, úpravou a dodávkami kovového šrotu a výrobou přesných výpalků z ocelových plechů.  

Spokojenost zákazníků, kvalita poskytovaných produktů, služeb a ochrana životního prostředí jsou základní součásti podnikatelské strategie společnosti a nezbytné předpoklady jejího dalšího rozvoje a prosperity.

Pravidelné hodnocení dosažených výsledků a stanovování cílů jsou základem neustálého zlepšování klíčových činností ovlivňujících životní prostředí a kvalitu poskytovaných produktů.

Vedení společnosti prohlašuje kvalitu dodávaných produktů, ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování, stejně jako bezpečnost a ochranu zdraví při práci za priority řízení společnosti ARCIMPEX  a stanovuje následující závazky politiky integrovaného systému řízení:

Dodávat kvalitní produkty, které budou splňovat požadavky a očekávání našich zákazníků.

Dodržovat relevantní požadavky zainteresovaných stran a plnit závazné povinnosti.

Vzdělávat a motivovat zaměstnance k trvalému získávání potřebných znalostí a k prosazování závazků stanovených v této politice.

Analyzovat příčiny stávajících i možných budoucích neshod a jejich důsledků. Přijímat efektivní opatření k jejich nápravě a prevenci.

V rámci své činnosti chránit životní prostředí.

Prevencí znečišťování a zaváděním opatření v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví snižovat zdroje rizik a předcházet ohrožení životního prostředí a zdraví.

Recyklací kovového šrotu přispívat k šetření surovinových zdrojů, energie a omezování negativních vlivů na životní prostředí při výrobě oceli a barevných kovů. 

Neustále zlepšovat integrovaný systém řízení kvality a environmentálního managementu, aby byl vhodný pro účely a strategické směrování společnosti a odpovídal povaze, rozsahu a dopadům jejích činností, produktů a služeb.

Politika je závazná pro všechny zaměstnance ARCIMPEX s.r.o.

Vyhlašujeme tuto politiku s přesvědčením, že bude přijata našimi zaměstnanci, obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami.

                                                                   

 

 

Ve Sviadnově, 14. 6. 2017

 

                                                                    Ing. Michal Doležil, Ing. Tomáš Slamják

                                                                    Jednatelé společnosti